කවි කියවන්න ආව අය

Thursday, November 15, 2018

මහිලා සමිතිය

-----මහිලා සමිතිය--------

මිතුරී සංසදය ගම්පහ මහිලාවේ
ළඟදී රැස්වුණා හරි සිරියකි පෑවේ
නෙක නෙක මෝස්තර නව ලොව වනිතාවේ
විලවුන් සුවඳ සුරලොව මයි සිහිවූවේ

රූමත් කතකි හෙබැවූයේ මුල් අසුන
ගැබ්බර බවකි දිස්වූයේ ඇගෙ දසුන
කියවන්නට වීය ඇය අත රැඳි හසුන
සක් දෙවි වෙතට යොමුකර ඇති බව ඇසිණ

සක් දෙවියනේ අම්මට විලි රුදාවයි
කැක්කුම තාත්තට නෑ උන් උජාරුයි
දිව ඇස යොමා විසඳනු ඔබ උදාරයි
අත් පුඩි ගැසූ හැම ගැබ්ගෙන හමාරයි

පඬු පුල් අසුන උණු විය විසඳුම ලැබුණා
මින් පසු පියාවෙත ඒ කැක්කුම හැරුණා
සැමගේ උඩඟු සිත සිනහව තුළ තිබුණා
සභා තොමෝ සතුටින් යන්නට යෙදුණා

ආරංචියට සැමියන් සවනත වැකුණු
ගත සිත සමග ඔළු ගෙඩියද හිරි වැටුණු
මමනම් අදින් පසු නෑ අඹුසැමි මිථුනු
කිව්වෝ සමහරෙකු මර බයටම දැනුණු

දින සති ගෙවී කාලය ළඟටම ආවා
මහිලා සභාපතිනිට  දින ලං වූවා
නියමිත දවසෙ ඇය රෝහල් ගත වූවා
රෑ දරු ප්‍රසූතිය වෙයි දොස්තර කීවා

සැමියා බයේ වේව්ලයි කිය කිය කරුමේ
සක්දෙවි කර කැවූ දුක දැන් පිය උරුමේ
අවසන් මොහොත තුළ සිදුවිය මේ අරුමේ
බෙරිහන් දුන්නෙ කාරෙක එළවන “ධර්මේ”
---------------------------------------ශාරා

ශාන්ත රාජපක්ෂ කිවිඳුන්ගේ නිර්මාණයකි.

No comments:

Post a Comment